Embassy in Poland

Argentyński Krajowy Plan Przeciwdziałania Przemocy na lata 2017-2019.

Post date: 20/10/2016

26 lipca br. Prezydent Republiki Argentyny, Pan Mauricio Macri zaprezentował przygotowany przez Radę Narodową ds. Kobiet, Krajowy Plan Działania na Rzecz Zapobiegania, Pomocy i Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Celem Planu jest implementacja ustawy nr 26.485 o Jednolitej Ochronie na rzecz Zapobiegania, Pomocy i Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet w obszarach, w których rozwijają one swoje relacje interpersonalne. W planie tym podkreśla się, że wyeliminowanie przemocy wobec kobiet jest zadaniem priorytetowym państwa argentyńskiego.

Wyżej wymieniony Plan Działań jest odpowiedzią na zobowiązania państwa argentyńskiego wynikające z umów międzynarodowych o ochronie praw człowieka, a w szczególności Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) oraz Międzyamerykańskiej Konwencji o Zapobieganiu, Karaniu
i Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet (Konwencja z Belém do Pará).

Jednocześnie, założenia Planu Działania zawarte są rownież w Agendzie Zrównoważonego Rozwoju i są zgodne z celem nr 5, który zakłada: osiągnięcie równości płci i wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i dziewczynek, eliminację wszystkich przejawów przemocy wobec kobiet i dziewczynek zarówno w sferze publicznej jak i prywatnej, włączając w to wykorzystywanie seksualne i jego inne rodzaje.

Przemoc ze względu na płeć jest problemem, który dotyczy wszystkich sfer życia społecznego i jest dowodem na istnienie reprodukcji przemocy i dyskryminacji, które godzą w prawa kobiet. Najgorszym jej przejawem jest kobietobójstwo.
Zgodnie z raportem Sądu Najwyższego, co 37 godzin mordowana jest jedna kobieta. W tym kontekście, Plan Działań stanowi narzędzie do strategicznego
i całościowego planowania, które zakłada: systematyzację działań i środków, rozpoznanie sytuacji, monitorowanie i ocenę postępu działań oraz współpracę
z prowincjami tak, aby wypracować standardy ochrony kobiet w całym kraju.